按字母查找动画片 更多

小学语文一年级下册看拼音写词语练习题

发布时间:2010年05月14日 14:20 | 来源:

              第二册看拼音写词语
      姓名:      学号:     掌握情况:


                第一单元
wàn  yī  quán shuǐ dīng dōng  bǎi huā qí fàng   zhī zú
(        )(                 )  (            )   (       )
shuō huà  gāo dà de  péng  yǒu    chūn  fēng   suì yuè
(        )(                    )  (           ) (        )
nǐ men   hóng huā lǜ cǎo   yé ye    qīn  rén   xíng  zǒu
(       )(                ) (       )  (       ) (           )
 gǔ  rén  shuǐ shēng  duō shǎo  chù chù  zhī shí bānɡ máng
 (      ) (          ) (        ) (        ) (       ) (       )


                第二单元
xǐ shǒu  rèn zhēn  sǎo dì   fù mǔ    bà bɑ   quán jiā
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      )
ɡuān mén wán quán kàn zhe  huà huà xiào huà  nǎi nɑi
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      )
shànɡ wǔ  shōu kàn nǚ hái  tài duō shēnɡ qì  chū qù
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      )
mínɡ liànɡ  tīnɡ xiě  huí jiā   jiā xiānɡ   xué huì

(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      )
hé chànɡ  xǐ liǎn  kāi huì
(      ) (      ) (      )

 


             第三单元

hé qì  yǔ wén    lǐzǐ  xiù qì  xiānɡ shuǐ  tīnɡ jiàn
(    )(      ) (     )(      ) (      )   (      )
lián mánɡ ɡāo yuǎn yídìnɡ fānɡxiànɡ yǐhòu  mínɡtiān
(      )   (      ) (     )(      )(      )(      )
niǎoyǔ huā xiānɡ    zhǔ yì  zǒnɡ huì  xiān shēnɡ
(              )   (      ) (       )(         )
ɡān jìnɡ ɡǎn kuài yìqǐ tónɡ xué  ɡōnɡ rén  zhuān xīn
(      )   (      ) (     )(      )(      )(      )
niánjí   xiānjìn  tīnɡ huà   shàoxiān duì
(      )(      ) (        )  (            )
mínɡ bái  ɡènɡ duō    shān qīnɡ shuǐ xiù
(       )(       )    (                 )

 


第四单元
mǎ yǐ fáng qián  kōng fáng  gǔ shī  shù lín  ér tóng  huáng niú
(     )(      )  (      )  (      ) (       ) (       ) (       )
ɡuān bì  qǐlì  kěshì  shìfēi  huā duǒ   lǜ yè     fēi  jī 
(       )(      ) (      ) (     )  (       )  (      )  (      )
 shíjiān rànɡkāi  chónɡzi hěnduō  xiǎohé  jiě jie
(        )(       )   (      ) (      )  (      )  (      ) 
jiè shū     jiānɡ hé jiè yònɡ shū fánɡ  ɡuò qù
(      )  (       )   (       ) (        )  (       ) 

 

第五单元
kě pà  ɡēnqián liánɡfēnɡ  lìliànɡ  zuìzǎo ɡuǒ yuán
(    ) (     ) (       ) (       ) (     ) (      )
yīn wèi  xiàoliǎn yánɡ ɡuānɡ  kě kǒu  kě yǐ   shítou
(     ) (      )  (       )  (     )(     ) (      )
bànfǎ  xǔduō  zhǎorén  biérén dàochù  nàlǐ dōu shì
(    )(      )(     )  (     )(     )(    ) (    )
xià zhù jiào shēnɡ zàijiàn dàxiànɡ liǎnshànɡ zuòɡōnɡ
(     )(       ) (       ) (     )(       )(      )
zhàopiàn  ɡōnɡyuán  qián miàn  huà xiànɡ  diǎn tóu
(      )(       )    (      )  (      )   (       )

 


                   第六单元
shā zi  hǎijūn  shíqiáo  zhú zi  shù miáo jǐnɡ kǒu
(     )(      )(      )  (      )(      ) (      )
xiānɡqīn shànɡmiàn wànɡjì xiǎnɡniàn  zhè biān
(      )(       )(      )  (      ) (       )
pínɡyuán  nánhái  xiǎoxiā  fēipǎo   cǎo dì 
(      )(       )(      ) (      ) (       )
lǎo shī  yuán lái  zhī dào  kuài lè
(      )(       )  (      ) (      )
 


第七单元
cháng duǎn  miàn duì lěng dàn  rè qíng   lā chē    sǎo dì
(     )  (      )(      )(      )(      ) (      )
sòng gěi  shēnɡ huó  ɡàn huó  zhònɡ huā  liàn xí
(     )(       )  (      )  (      )   (      )
kǔ tóu fēi chánɡ  xué wèn  zhōnɡjiān  huǒ bàn
(     )(      )  (      )  (      )   (      )
qìchē  ɡònɡtónɡ shífēn    yào shì méi yǒu  hái zi
(     )(      )(      )  (      )(      ) (      )
rén xuǎn  dì wèi  ɡōnɡ ɡònɡqìchē
(      )(      )  (            )

 


              第八单元
nán běi jiānɡnán  hú shuǐ   qiū tiān   zhǐyǒu   xīng xing
(     )(      ) (      )  (      )(      ) (      )
xuě bái bānɡmánɡ qǐnɡ wèn  jiù shì  dì qiú  hǎo wán
(     )(      )  (      ) (      )(      ) (      )
tiào ɡāo  táo shù  ɡānɡzǒu lán huā  ɡè zì  zuò xià
(      )(       )(       ) (      )(      ) (      )
zuòwèi  rànɡ zuò jí mánɡ  chū mínɡ dài zǒu  dònɡ rén
(      )(      )(      )  (      )(      ) (      )

责编:胡悦

登录 | 注册 我要评论

验证码: 看不清验证码?点击刷新